Ejerforeningens vedtægter


Foreningens vedtægter kan fremsendes som .pdf-fil ved brug af formularen nederst på siden eller ved at skrive til jacobsgaarden@hotmail.com.


The vedtægter aren't available in English.


Vedtægter

Ejerforeningen Jacobsgården
Ejerlav.: Sundbyøster Kvarter
Matr.nr.: 3698 og 3699
Beliggenhed: Elbagade 69-77 og Kastrupvej 56-62 Vedtægter for Ejerforeningen Jacobsgården Cvr-nr. 14293744

§ 1. Navn, hjemsted og værneting

Foreningens navn er ”Ejerforeningen Jacobsgården”.

Stk. 2. Foreningen er beliggende Elbagade 69-77 og Kastrupvej 56-62, 2300 København S, matr.nr. 3698 og 3699, ejerlav Sundbyøster Kvarter og har hjemsted i Københavns Kommune.

Stk. 3. Værneting for alle tvister mellem foreningen og dens medlemmer eller medlemmerne indbyrdes er ejendommens hjemsted. Ejerforeningen er, ved dennes formand, rette procespart i tvister anlagt af eller mod foreningen.

§ 2. Ejendommene

I forbindelse med ejendommenes opdeling i ejerlejligheder i 1970 er der etableret to ejerforeninger. Én for lejlighedsejere i ejendommen Elbagade 71-77 og Kastrupvej 62, 2300 København S og én for lejlighedsejerne i ejendommen Elbagade 69 og Kastrupvej 56-60. De to foreninger skal drives som en samlet ejerforening.

Stk. 2. Ejendommene har således fælles bestyrelse, administrator, revisor samt generalforsamling, og der udarbejdes kun ét regnskab, som er fælles for de to ejendomme.

Stk. 3. Alle udgifter til drift af foreningen, herunder vedligeholdelse, renholdelse og forbedringer af bygninger og fællesarealer på matr.nr. 3698 og 3699, Sundbyøster Kvarter fordeles ligeligt mellem de to ejendomme. Internt fordeles udgifterne blandt medlemmerne i henhold til samlet fordelingstal. Der tages således ikke hensyn til, om udgifterne i de enkelte år i højere grad vedrører den ene forening frem for den anden.

§ 3. Formål, medlemsbidrag og hæftelse

Ejerforeningens formål er at administrere ejendommen, herunder varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser. Ejerforeningen er bl.a. berettiget til, i overensstemmelse med vedtægterne, at opkræve fællesbidrag, at betale fælles udgifter, at tegne sædvanlige forsikringer samt at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang, det må anses for påkrævet.

Stk. 2. Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne et bidrag, der er fastsat af generalforsamlingen. Bidragene forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Bestyrelsen kan opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne, såfremt der opstår uforudsete og fornødne udgifter på ejendommen. Ejerforeningen er berettiget til at opkræve sædvanligt inkassogebyr og renter af det skyldige beløb efter reglerne i renteloven, hvis betaling ikke sker rettidigt.

Stk. 3. Ejerforeningen skal alene opkræve de nødvendige bidrag til at varetage foreningens udgifter. Det er dog tilladt at oppebære en rimelig driftskapital og henlægge til bestemte formål, f.eks. fremtidig vedligeholdelse og fornyelser. Generalforsamlingen kan beslutte at optage lån med samme flertal, som det forslag, der skal finansieres, kan vedtages med.

Stk. 4. For ejerforeningens forpligtelser hæfter foreningens formue. Kan foreningen ikke opfylde sine forpligtelser over for tredjemand, hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og pro rata for ejerforeningens forpligtelser. I det indbyrdes forhold hæfter medlemmerne pro rata i forhold til deres fordelingstal.

§ 4. Medlemskab og fordelingstal
Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr.nr. 3698 og mat. nr. 3699, ejerlav Sundbyøster Kvarter, der alle har pligt til medlemskab af foreningen. Kun ejere af ejerlejligheder i denne ejendom kan optages som medlemmer af foreningen. Ejes en ejerlejlighed af to eller flere personer, betragtes disse samlet set som ét medlem.

Stk. 2. Den kommende ejer bliver medlem af ejerforeningen på overtagelsesdagen. Den tidligere ejers medlemskab og dennes forpligtelser over for ejerforeningen, ophører dog først, når den nye ejers skøde er tinglyst endeligt uden præjudicerende retsanmærkninger. Et udtrædende medlem kan ikke gøre krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue, ligesom denne ikke kan gøres til genstand for særskilt overdragelse eller retsforfølgning.

Stk. 3. Det til enhver tid værende medlem hæfter for det tidligere medlems eventuelle restancer til ejerforeningen.

Stk. 4. Hvert medlem har et fordelingstal svarende til det tinglyste fordelingstal i medlemmets lejlighed. Medlemmet er berettiget og forpligtet over for ejerforeningen i forhold til fordelingstallet.

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport
4. Forslag
5. Forelæggelse og godkendelse af budget
6. Valg af formand for bestyrelsen
7. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen, herunder suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel af bestyrelsen eller administrator. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Årsrapport og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Et medlem har ret til at stille et forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Forslaget skal være bestyrelsens formand eller administrator i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt de forslag, som bestyrelsen stiller, skal udsendes til medlemmerne senest 4 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 1 uges varsel af bestyrelsen eller administrator. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer, 1⁄4 af medlemmerne efter fordelingstal eller ejendomsadministrator forlanger det. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

Stk. 5. Ethvert medlem og dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever, myndigt husstandsmedlem og befuldmægtiget, har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Ejendomsadministrator, revisor og personer indbudt af bestyrelsen eller administrator, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Stk. 6. Til hver ejerlejlighed hører én stemmeret, uanset om ejendommen ejes af flere i forening. Et medlem kan give fuldmagt til en befuldmægtiget til at afgive stemme. Fuldmagter til første generalforsamling er også gyldige til anden generalforsamling i henhold til § 5, stk. 4, medmindre fuldmagten er tilbagekaldt.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal efter fordelingstal, bortset fra beslutninger nævnt i stk. 8.

Stk. 8. Vedtagelse af forslag om
A. væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør,
B. salg af væsentlige dele af fælles bestanddele og tilbehør,
C. optagelse af fælleslån eller
D. ændring af denne vedtægt
kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer efter fordelingstal er repræsenteret på generalforsamlingen. Mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer efter fordelingstal skal stemme for forslaget. Er ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer efter fordelingstal repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer efter fordelingstal, kan der med 2 ugers varsel indkaldes til en ny generalforsamling. Her kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 efter fordelingstal, uanset hvor mange medlemmer, der er repræsenteret.

Stk. 9. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og referent, som skriver beslutningsreferatet. Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsesformanden og stilles til rådighed for medlemmerne senest 1 måned efter generalforsamlingen.

§ 6. Bestyrelsen
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som skal varetage den daglige ledelse af ejerforeningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

Stk. 2. Bestyrelsesformanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen med angivelse af deres rækkefølge.

Stk. 3. Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges foreningens medlemmer samt disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere og myndige husstandsmedlemmer. Er medlemmet en juridisk person (selskab) kan denne repræsenteres af en person, som er udpeget af medlemmet. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver ejerlejlighed. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved bestyrelsesformandens fratrædelse udpeges et valgt bestyrelsesmedlem som ny bestyrelsesformand indtil næste ordinære generalforsamling. Bliver antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratrædelsen mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvor denne er inhabil.

Stk. 6. Et bestyrelsesmøde indkaldes af bestyrelsesformanden, eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsesformandens stemme gør udslaget, hvis stemmerne står lige.

Stk. 7. Beslutninger truffet af bestyrelsen kan indbringes for næste ordinære generalforsamling af det medlem beslutningen vedrører.

Stk. 8. Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar overfor ejerforeningen, medlemmerne og tredjemand, tegner ejerforeningen en bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 7. Administration
Generalforsamlingen kan vælge en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens drift. Bestyrelsen indgår i så tilfælde en administrationsaftale med administrator, hvor administrators opgaver fastlægges. Herudover kan administrator indrømmes ret til vederlag fra de enkelte medlemmer i forbindelse med administrators bistand bl.a. ved at rykke for restancer og registrering af ejerskifte.

Stk. 2. Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor.

§ 8. Tegningsret

Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. Bestyrelsen kan overdrage administrator eller advokat tegningsret i alle ejendommens anliggender, herunder til tinglysningsekspeditioner.

§ 9. Revision og årsregnskab
Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer.

Stk. 4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet påtegnes af revisor. 

Stk. 5. Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 6. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance.

Stk. 7. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

§ 10. Ejerforeningens vedligeholdelse
Den udvendige vedligeholdelse af ejendommens bygninger og fælles anlæg påhviler ejerforeningen, herunder hoveddøre og udvendige entre døre, vinduer, murværk, tage, trappeopgange samt fælles forsyningsledninger og installationer ind til disses individuelle forgreninger i ejerlejlighederne.

Stk. 2. Ethvert medlem skal give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, fornyelser mv. eller ombygninger.

Stk. 3. Hvis ejerforeningen foranstalter udført vedligeholdelses- eller fornyelsesarbejder, hvor det efter bestyrelsens skøn findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at der samtidigt hermed udføres arbejder i den enkelte ejerlejlighed, er det enkelte medlem forpligtet til at acceptere, at disse arbejder udføres af ejerforeningen, herunder er medlemmet forpligtet til at give den nødvendige adgang til sin ejerlejlighed. Såfremt medlemmet har foretaget egne installationer, såsom inddækning af faldstamme og rør eller nedsænkede lofter, er det medlemmets eget ansvar og for egen regning at sikre adgang til disse installationer, samt reetableringen efter at reparationen/renovering er udført.

Stk. 4. Medlemmet må ikke uden bestyrelsens godkendelse rekvirere håndværkere på foreningens regning. Sker det, kan bestyrelsen afvise at betale regningen medmindre, der er tale om akutte situationer, hvor det ikke er muligt at få fat på bestyrelsen.

Stk. 5. Vedligeholdelses- eller fornyelsesarbejder, der skal foranstaltes af ejerforeningen for dennes regning, skal efter endt udførelse besigtiges af et bestyrelsesmedlem eller en repræsentant for denne.

§ 11. Medlemmets vedligeholdelse
Medlemmet er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i ejerlejligheden, bortset fra bygningsdele nævnt i § 10, stk. 1. Det betyder, at medlemmet har vedligeholdelses- og fornyelsespligten af bl.a. maling, tapetsering, gulve, døre, låse, nøgler, træværk, murværk og puds, alt ejerlejlighedens udstyr, herunder køkken og bad, elektriske installationer, stikkontakter, elmåler, radiatorer inklusive termostater, ventiler og varmemålere, vandledninger, – haner og sanitetsinstallationer, tilgangs- og afløbsrør ud til fællesstammerne. Medlemmets vedligeholdelsespligt omfatter også eventuel udskiftning af bygningsdele og tilbehør til ejerlejligheden, som skyldes forringelse samt slid og ælde.

Stk. 2. Vinduespudsning i den enkelte ejerlejlighed påhviler medlemmet.

Stk. 3. Medlemmet skal vedligeholde andre lokaler eller områder, som er knyttet til ejerlejligheden f.eks. pulterrum og altaner. Dog kun vedligeholdelse af indvendige flader. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af disse områder.

Stk. 4. Medlemmet er kun berettiget til at foretage ændringer og installationer, der ikke svækker ejendommens bærende konstruktioner. Medlemmet skal indhente bygningsmyndighedernes tilladelse, hvor en godkendelse er påkrævet, og skal sende en kopi af byggetilladelse, bygningsattest samt en tegning af ændringerne til bestyrelsen. Til installationer, der kræver udvidet forbrug af el, gas, vand eller lignende, kræves samtykke fra bestyrelsen. Godkendelsen kan betinges af, at medlemmet betaler et beløb til dækning af de merudgifter for ejerforeningen, som installationen medfører. Beløbet kan fastsættes som en løbende betaling eller et beløb til betaling af én gang.

Stk. 5. Medlemmet skal udføre vedligeholdelsesarbejderne håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de gældende myndighedskrav.

Stk. 6. Medlemmet er ansvarlig for skader, som skyldes fejl og mangler ved bygningsdele omfattet af medlemmets vedligeholdelsespligt. Er der opstået skade på andet medlems ejerlejlighed, er det et anliggende mellem de 2 medlemmer. Bestyrelsen har dog mulighed for at indtræde i sagen jf. stk. 7. Det fritager ikke medlemmet for ansvar, hvis ejerforeningens ejendomsforsikring dækker skaden helt eller delvist. Bestyrelsen kan pålægge medlemmet at betale selvrisikoen på forsikringen og eventuelle øvrige omkostninger.

Stk. 7. Forsømmer et medlem sin vedligeholdelsespligt kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Kravet skal fremsættes skriftligt. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til ejerlejligheden for at konstatere, om vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan ejerforeningen efter beslutning fra bestyrelsen lade vedligeholdelsesarbejderne udføre for det pågældende medlems regning og om fornødent søge fyldestgørelse gennem ejerforeningens panteret.

§ 12. Forandringer

Medlemmet må ikke foretage ændringer, male, udskifte eller foretage reparationer af ejendommens ydre, ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer uden bestyrelsens skriftlige tilladelse. Bestyrelsen har bemyndigelse til at godkende mindre væsentlige ændringer, mens væsentlige ændringer skal godkendes på en generalforsamling med kvalificeret flertal. Bestyrelsen eller generalforsamlingen er bemyndiget til at opstille betingelser for godkendelsen.

Stk. 2. Medlemmet må ikke opsætte antenner, parabolantenner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens forudgående skriftlige godkendelse, som kan indeholde betingelser.

Stk. 3. Medlemmet er herudover med bestyrelsens eller generalforsamlingens samtykke berettiget til at foretage sådanne arbejder, herunder rørgennemføringer gennem andre ejerlejligheder, som er nødvendige for en vedligeholdelse eller forandring af medlemmets ejerlejlighed, selvom andre ejerlejligheder berøres. Der skal tages størst muligt hensyn til andre medlemmers ejerlejlighed, også selvom arbejderne derved bliver væsentligt dyrere. Medlemmet er forpligtet til at holde andre medlemmer skadesløse, ved f.eks. at reetablere loft efter flytning af rør. Medlemmet er dog ikke forpligtet til at reetablere ulovlige installationer. Bestyrelsens eller generalforsamlingens godkendelse kan betinges af, at der fastsættes en erstatning for gener og ulemper til den eller de medlemmer, hvis ejerlejligheder berøres.

Stk. 4. Medlemmet skal udføre forandringer håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de gældende myndighedskrav.

Stk. 5. Det er tilladt for medlemmets regning at udskifte vinduer, dog skal dette foregå i samarbejde med bestyrelsen. Det påhviler medlemmet at benytte det af bestyrelsen anviste vinduesfabrikat og udseende.

§ 13. Varme og vand

Medlemmet indbetaler a conto et beløb fastsat af administrator eller af bestyrelsen til dækning af det pågældende medlems andel af udgifterne. Forbruget opgøres årligt ved aflæsning af individuelle målere og udgifterne fordeles og afregnes med hvert enkelt medlem.

Stk. 2. Vandforbruget er en fællesudgift, som fordeles i henhold til fordelingstal. Såfremt der monteres vandmålere i ejerlejlighederne indbetaler medlemmet a conto et beløb fastsat af administrator eller af bestyrelsen til dækning af det pågældende medlems andel af udgifterne. Forbruget opgøres årligt ved aflæsning af individuelle målere og udgifterne fordeles og afregnes med hvert enkelt medlem.

§ 14. Ordensforskrift

Bestyrelsen udarbejder en husorden til godkendelse på generalforsamlingen.

Stk. 2. Medlemmet må alene holde husdyr, hvis skriftlig tilladelse fra bestyrelsen er opnået.

Stk. 3. Medlemmet og de personer, der opholder sig i medlemmets ejerlejlighed, må nøje efterkomme husordenen. Medlemmet er ansvarlig for, at de førnævnte personer overholder husordenen. Medlemmet er ansvarlig for eventuel lejers opførsel og overholdelse af regler i ejerforeningen. Der gøres derfor opmærksom på, at medlemmet kan pålægges at fraflytte, hvis lejers opførsel berettiger hertil jf. § 16.

Stk. 4. Der må ikke drives erhverv fra de respektive lejligheder bortset fra de lejligheder, som pr. 1. juni 1970 har tilladelse dertil og da kun i samme omfang.Bestyrelsens afgørelse vedrørende dette spørgsmål er endelig. Eventuelt brancheskift ved salg af ejerlejligheden kræver ligeledes bestyrelsens skriftlige samtykke. Anvendes en ejerlejlighed til erhvervsmæssige formål skal den erhvervsmæssige anvendelse være i overensstemmelse med gældende lokalplan og må ikke være til gene for andre beboere i ejendomme. En ejerlejlighed må aldrig anvendes til ulovlige eller moralsk anstødelige forhold som fx bordeldrift og salg af euforiserende stoffer.

Stk. 5. Medlemmerne har ret til at udleje deres ejerlejlighed uden ejerforeningens samtykke. Medlemmet skal dog oplyse egen kontaktinformation til bestyrelsen og administrator.

Stk. 6. Når en ejerlejlighed er udlejet, og lejer krænker sine forpligtigelser, har ejerforeningen samme beføjelser over for lejeren, som medlemmet har over for lejeren i henhold til lejeloven. Ejerforeningen skal give medemmet mulighed for at berigtige forholdet inden for 3 måneder. Herefter kan ejerforeningen optræde som procespart overfor lejeren, eventuelt sideløbende med medlemmet. I lejekontrakten skal lejer gøres opmærksom på denne bestemmelse.

§ 15. Pulterrum og parkering

Til hver ejerlejlighed hører et kælderrum. Bestyrelsen kan føre et register over hvilke kælderrum, der hører til de enkelte ejerlejligheder. 

Stk. 2. Det er ikke tilladt at parkere biler, motorcykler, scootere eller knallerter i ejendommens gård.

§ 16. Misligholdelse

Hvis et medlem gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, f.eks. ved at komme i restance med fælles udgifterne, ved ikke at efterkomme lovlige påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger medlemmet, ved krænkelse af husordenen eller ved hensynsløs adfærd overfor medejere, kan generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, beslutte, at medlemmet skal fraflytte sin lejlighed med 3 måneders varsel til den første i en måned. Medlemmet er dog berettiget til at disponere over lejligheden ved udlejning til anden side, som dog ikke må være til hans familie, pårørende eller ansatte i hans evt. virksomhed og ej heller til nogen, som kan antages at ville udvise chikanøs adfærd. Den pågældende lejer skal godkendes af bestyrelsen, som er berettiget til at anvise en anden lejer, der vil indgå på tilsvarende vilkår. Vedkommende medlem er ligeledes berettiget til at sælge lejligheden. Efterkommes et påbud
om fraflytning ikke, kan bestyrelsen lade udsættelse ske ved en umiddelbar fogedforretning eller ved anlæg af en retssag.

§ 17. Kommunikation

Bestyrelsen er berettiget til at give alle meddelelser, indkaldelser, opkrævninger (bortset fra påkrav) mv. i henhold til disse vedtægter ved digital post, ligesom dokumenter kan fremsendes digitalt, fremlægges via foreningens hjemmeside eller ved anden fildeling på internettet.

Stk. 2. Alle medlemmer skal, om muligt, oplyse e-mail-adresse eller tilsvarende digital kommunikation, til bestyrelsen. Medlemmet har selv ansvaret for at underrette bestyrelsen om ændringer i disse oplysninger.

Stk. 3. Meddelelser og dokumenter afsendt til den af medlemmet oplyste e-mail-adresse eller tilsvarende digital kommunikation, skal anses som fremkommet til medlemmet, ligesom dokumenter fremlagt via foreningens hjemmeside/internettet skal anses for korrekt fremlagt/-sendt. I sidst nævnte tilfælde skal der dog sendes meddelelse til medlemmet med henvisning til fremlagte dokumenter på hjemmesiden/internettet.

Stk. 4. Indkaldelser til generalforsamlinger samt andre informationer af væsentlig karakter bliver bekendtgjort i opgangene ved opslag, så beboere uden e-mail-adresse el.lign. kan rekvirere materialet via bestyrelsen eller administrator.

Stk. 5. Bestyrelsen er, uanset stk. 1-4, berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig eller anbefalet post. 

§ 18. Sikkerhedsstillelse

Til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem udsteder hvert medlem et ejerpantebrev, som gives ejerforeningen i underpant. Renter af skyldige beløb beregnes med referencerenten med tillæg af 8% p.a. i henhold til reglerne i renteloven.

Stk. 2. Ejerpantebrevet skal svare til 11⁄2 års fællesudgifter, dog minimum 35.000 kr., hvilket beløb reguleres hvert år 1. januar med det seneste års udvikling i nettoprisindekset fra oktober til oktober.

Stk. 3. Ejerpantebrevet skal tinglyses på 1. prioritet. Ved ejerskifte, låneomlægning, ny- eller omprioritering, er medlemmet forpligtet til at sikre, at ejerpantebrevet forhøjes svarende størrelsen i henhold til stk. 2 på det pågældende tidspunkt, og at ejerpantebrevet fortsat er lyst på 1. prioritet.

Stk. 4. Opnås der ved salg af ejendommen på tvangsauktion ikke dækning til pantstifteren, har auktionskøberen pligt til efter påkrav fra administrator eller bestyrelse på ny at tinglyse et ejerpantebrev på 1. prioritet.

§ 19. Påtaleret

Påtaleberettiget er Ejerforeningen Jacobsgården ved dennes bestyrelse. Frederiksberg, den 24. november 2014.The vedtægter is not available in English. Contact the board if you have any questions.

Using Format