Bestyrelsesmøder 2023

1 – Nye varmemålere

Vi har modtaget tilbud på nye varmemålere, som vi takker ja til. Det betyder, at de i fremtiden bliver fjernaflæst og at man løbende kan følge med i sit forbrug. Dette kræver, at vi på et tidspunkt får adgang til lejlighederne, så de kan monteres. Der vil ikke være en ekstraomkostning for den eller de enkelte ejer(e) forbundet med dette.


2 – Foreningens finanser

Vi har ifm. med binding flyttet bank for at opnå en højere rente. Det påvirker ikke foreningen i øvrigt.


3 – BeKeyDet er på plads og kan bruges fra nu af

Tak til Marianne for indsats her


4 – SundbyNet

Det kan ikke svare sig at få en samlet internetaftale for foreningen gennem SundbyNet. Tak til Kristian for at undersøge sagen.


5 – Container i gårdenAnkommer d. 10. november og fjernes igen d. 13. november

Husk at smid ting ud, og LAD I ØVRIGTRE med at henstille ting i indkørslen. Vi får problemer med skraldevæsenet.


6 – Vedligeholdelsesplan mv. v. Simon

Vi har haft besøg fra Øens, der hjælper med at få overblik over proces for vedligeholdelsesplan. Vi satser på at udbedre facade næste år og at se på stigstrenge og faldstammer i år 2025. Vedligeholdelsesplanen indeholder ikke økonomisk og juridisk rådgivning, dvs. det kommer til at koste lidt mere dér, men det er muligt, at andre aspekter af projekterne bliver billigere. Vi arbejder for at det bliver muligt både at betale kontant eller gennem fælleslån afhængig af, hvad ens egen præference er. Estimat for omkostningerne er ikke endeligt endnu, men vi melder ud senest til generalforsamling. Da der er tale om to større projekter, vil der være nogle følgegener, men vi forsøger at gøre det på en måde, der minimerer disse. Uanset hvad satser vi på at stille forslag vedr. dette til næste år.


7 – Påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58

Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedrørende udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58, 2. th.I nformation om vinduer forefindes på jacobsgaarden.dk/dore-og-vinduer


8 – Eventuelt?

Intet eventuelt


Næstemødedato er d. 5. december 2023
Referat af bestyrelsesmøde d. 10. oktober 2023

Fremmødte: Kristian, Marianne, Emil

Referent: Emil


Dagsorden


1 - Nye varmemålere

Foreningen skal have udskiftet sine ældre varmemålere som følge af ny EU-regulering og grundet ønske om en mere retvisende fordeling af varmeregnskabet. Bestyrelsen undersøger både en “leasing”-aftale og andre løsninger hos flere selskaber, så vi får den bedste pris.


2 - Foreningens finanser

Vi har tidl. bundet nogle penge mod en fin rente. Denne aftale ophørte d. 4. oktober, og bestyrelsen har valgt at vi igen binder penge, dog i en kortere periode. Da renten er steget vil gevinsten ved bindingen også stige.


3 - Vedligeholdelsesplan

Der eksekveres løbende på den. Mich er en stor hjælp her, så tak til ham! 


4 – Hvepse og bier

Den er gal igen. Vi sender ikke skadedyrsbekæmpere ud, hvis ikke et bo er lokaliseret, så hold meget gerne øje og henvend dig til bestyrelsen ved fund af hvepsebo.


5 – Kalk i vandet

En beboer har henvendt sig og spurgt, om foreningen skal have et kalfjerningsanlæg. Bestyrelsen vurderer, at det ikke kan betale sig for øjeblikket, da foreningen alligevel ser ind i at skulle udskifte vandindstallationer inden for en kortere årrække og da Københavns Kommune arbejder på blødgøring af vand i hele kommunen.


6 – Vinduer og døre

Nogle beboere har fået nogle dyre tilbud på vinduer og døre. Bestyrelsen gør opmærksomme på, at det kun er de påkrævede specifikationer, man SKAL efterleve. Leverandøren af vinduer, døre og montering er altså op til en selv.


7 – Varme

Den er tændt igen. Tak til Mich.


8 – Referater

Pr. dags dato vil bestyrelsen ikke længere ophænge referater i opgange. De er i stedet at finde på hjemmesiden, på facebookgruppen og i ProBo


9 – Fælles internet

Det er muligt at få fælles internet i foreningen. Det kræver, så vidt vi kan se, at alle i ejendommen vælger det, og vil derfor kræve at det behandles på generalforsamlingen. Vi undersøger sagen.


10 – Væggelus

Der er konstateret væggelus i nr. 60. Det er ejerens ansvar at få en skadedyrsbekæmper ud, og det skal gå hurtigt, da vi ikke ønsker, at det spreder sig. Beboere i tilstødende lejligheder skal være opmærksomme, og straks igangsætte skadedyrsbekæmpere, hvis man finder noget.


11 – BeKey

Det er muligt at få installeret nogle små chips der gør det muligt for flexleveringsfirmaer at levere uden at man skal bruge nøgle. Dette er gratis. Bestyrelsen vil få dette bestilt.


12 – Påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58

Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedrørendeudskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58, 2. th.Information om vinduer forefindes på jacobsgaarden.dk/dore-og-vinduer

13 - Eventuelt?


Næste mødedato: 7. november 2023Referat af bestyrelsesmøde d. 12. september 2023

Fremmødte: Marianne, Kristian, Helle

Referent: Marianne


Dagsorden


1 - Vandskade i opgangen Elbagade 75

Der er opstået vandskade som har ramtflere lejligheder på Elbagade 75. Affugtning og udbedring er igangsat.


2 - Hvepse

Der er observeret hvepse rundt omkring. Det er der ikke noget nyt i, det sker hvert efterår, men hvis man ser et hvepsebo bedes man henvende sig til vicevært Mich eller bestyrelsen.


3 - Vedligeholdelsesplan

Udbedring af brandsektioner, efterspænding af bolte på loftet samt mindre reparationer i kælderen igangsættes med udgangspunkt i vedligeholdelsesplanen fra 2023.


4 - Digitale radiatormålere

Inden 2027 skal alle radiatormålere udskiftes med digitale målere. Bestyrelsenundersøger proces med Øens og ISTA.


5 – Påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58

Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedrørendeudskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58, 2. th.Information om vinduer forefindes på jacobsgaarden.dk/dore-og-vinduer


6 - Eventuelt?


Næste møde er d. 10. oktober 2023
Referat af bestyrelsesmøde d. 8. august 2023

Fremmødte: Marianne, Kristian, Emil, Lykke

Referent: Emil


Dagsorden


1 – Opdatering fra sommeren

Der har været ret fredeligt henover sommeren, så der er ikke det store at berette. Der har været henvendelse vedr. hvepse. Det ser vi på. Der er risiko for noget vand i kælderen. Det ser vi også på.


2 – Det videre arbejde med vedligeholdelsesplan

Bestyrelsen igangsætter en række mindre arbejder, som vurderes at være de mest presserende. Alle beboere der ønsker det kan ved henvendelse til bestyrelsen på mail få tilsendt vedligeholdelsesplanen. Planen vil også blive diskuteret på den ordinære generalforsamling i 2024.


3 – Påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58

Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58, 2. th. Information om vinduer forefindes på jacobsgaarden.dk/dore-og-vinduer


4 – Eventuelt?

Låsen ind til skraldecontaineren driller en smule. Vi forsøger at få dette udbedret.


Næste møde er d. 12. september 2023
Referat af bestyrelsesmøde d. 16. maj 2023

Fremmødte: Marianne, Kristian, Helle, Emil

Referent: Emil


Dagsorden


1 – Vedligeholdelsesplan

Arbejdet med vedligeholdelsesplanen er i gang. Tre lejligheder og ejendommen som helhed er besigtiget. Vi venter på tilbagemelding og rapport. Stort tak til Marianne og Mich for deres indsats her!


2 – Ansøgning om tilladelse til midlertidigt hold af hunde

En beboer har ansøgt om tilladelse til hold af hunde i ejendommen i en tidsbegrænset periode. Praksis på området er, at der ikke gives tilladelse til hold af hunde i ejendommen, hvorfor svaret er nej.


3 – Må man passe hunde over weekenden?

Udgangspunktet er, at der ikke gives tilladelse til hunde i lejlighederne, hvorfor vi henstiller til, at der ikke passes hunde, ej heller henover weekenden. Vi har dog forståelse for, at hunde kan være følgesvend til f.eks. gæster der er på dagsvisit.


4 – Ansøgning om mulighed for indbygget ventilation

En beboer har ansøgt om tilladelse til at vedkommende ifm. installation af nyt køkken må montere et udluftningsgitter. Bestyrelsen godkender dette, da der ikke er tale om en væsentlig forandring af bygningens ydre.


5 – Støjgener i nr. 56

Der har været gentagne klager om støjgener i nr. 56. Vi indstiller til at husordenen overholdes, og at man respekterer henvendelser fra andre beboere.


6 – Fjernelse af grafitti

Dette er ordnet. Tak til Mich og Marianne.


7 – Påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58

Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58, 2. th. Information om vinduer forefindes på jacobsgaarden.dk/dore-og-vinduer


8 – Eventuelt?

Bestyrelsen er i gang med at sikre, at foreningens databehandling opdateres ift. gældende GDPR-regler.

Næste møde er d. 20. juniReferat af bestyrelsesmøde d. 8. marts 2023

Fremmødte: Marianne, Kristian, Emil

Referent: Emil


Dagsorden


1 – Vedligeholdelsesplan

Marianne har lagt et stort stykke arbejde i at finde tilbud på vedligeholdelsesplan—tusind tak til hende! Vi har valgt at gå med Omni, der har afgivet et rigtig godt tilbud. Arbejdet går i gang hurtigst muligt.


2 – Møde med Bjørn fra Øens

3 – Generalforsamling

Der er generalforsamling d. 4. april i kirkens lokaler. Indkaldelser burde lande inden for et par uger. 


4 – Påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58

Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58, 2. th. Information om vinduer forefindes på jacobsgaarden.dk/dore-og-vinduer


5 – Eventuelt?


Næste møde er d. 5. april
Referat af bestyrelsesmøde d. 8. februar 2023

Fremmødte: Marianne, Kristian, Helle, Emil

Referent: Emil


Dagsorden


1 – Vandskade på femte sal

Der har været en vandskade på femte sal. Sagen håndteres i samarbejde med forsikringen og de berørte. Der er ikke noget generelt galt med rørene e.lign., men sagen understreger vigtigheden af, at alle er opmærksomme på eventuel udsivning mv.


2 – Nye låse til skrald og genbrug

Som I måske har bemærket, så har de nye porte til skrald og genbrug fået nye låse. De åbnes med samme nøgle som gadedørene. Portene er sat op for at sikre, at vi ikke får ubudne gæster ved skraldesorteringen.


3 – Ny vedligeholdelsesplan

Tre tilbud er indhentet. Der indhentes flere tilbud, og så arbejdes der videre med de bedste. Vi hører også Øens ad, om de har nogle gode samarbejdspartnere på dette område.


4 – Varme, fugt indendørs og de kolde temperaturer

Vi har modtaget et par henvendelser om fugtigt indeklima. Efter at have set på sagen konstaterer vi, at det skyldes manglende udluftning og/eller for lav temperatur indendørs. Vi har forståelse for, at el og varme er dyrt, og vi forstår også, at det er træls og koldt at lufte ud, men vi henstiller alligevel til, at alle beboere har mindst 19 grader indendøre og lufter ud en gang eller to dagligt i fem-ti minutter. Dette skyldes, at vi ellers risikerer, at fugt ophober sig i bygningerne her i vintertiden, hvilket kan skabe udfordringer med indeklimaet og skimmelsvamp.


5 – Påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58

Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58, 2. th. Information om vinduer forefindes på jacobsgaarden.dk/dore-og-vinduer


6 – Eventuelt?

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. januar 2023

Fremmødte: Marianne, Kristian, Emil

Referent: Emil


Dagsorden


1 – Ny administrator i effekt

Pr. 1. januar 2023 overtog Øens administrationen af E/F Jacobsgaarden. Bestyrelsen ser meget frem til dette samarbejde! For dig som beboer betyder det, at vores kontaktperson ved Øens hedder Bjørn Weber og kan kontaktes på bw@oadv.dk. De er både servicemindede og søde derinde.


2 – Slidte staværer i gården

Stativerne hvorpå der gror klematis i gården er… noget ramponerede. Det er dog ikke noget, vi påtænker at gøre noget ved lige pt., men formand Emil vil arrangere en arbejdsdag i løbet af foråret, så vi kan få det udbedret.


3 – Vandindtrængen i kælder

Der kommer igen vand ind i kælderen på Kastrupvej. Vi forsøger at finde en løsning.


4 – Henstilling af affald

Der henstilles til, at man ikke deponerer sit storskrald i indkørslen. Det koster foreningen penge, hver gang vi skal fjerne det, og er desuden ikke foreningens ansvar.


5 – Nye låger til affaldsområde

Der er kommet nye låger til skraldeområdet, så det nu kun er beboere i foreningen der kan bruge genbrugsområdet. Desuden er der kommet en sideport til normalt skrald.


6 – Vedligeholdelsesplan

Arbejdet med ny vedligeholdelsesplan har været udskudt til nu, da det virkede mest oplagt at påbegynde det efter skift af administrator. Bestyrelsen vil nu påbegynde arbejdet med at få udarbejdet en opdateret vedligeholdelsesplan.


7 – Kontaktoplysninger på beboere

Der er desværre en række beboere på hvem vi mangler enten en email eller et telefonnummer. Formand Emil vil i den kommende tid komme forbi og sige hej og få indsamlet de relevante kontaktoplysninger.


8 – Påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58

Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58, 2. th. Information om vinduer forefindes på jacobsgaarden.dk/dore-og-vinduer


9 – Eventuelt?

Using Format